Bhaktamar Stotra In English PDF Free Download
Bhaktamar Stotra In English PDF Details
Bhaktamar Stotra In English PDF Free Download
PDF Name
Bhaktamar Stotra In English
No. of Pages 04
PDF Size 118KB
Language  English
Category Religion & Spirituality
Source voidcan.org

Bhaktamar Stotra

In Jainism, the Bhaktamar Stotra is extremely important. Acharya Shrimantung Suri ji, born in Varanasi to ‘Dhandev’ Shrestha, authored the Bhaktamar Stotra. In Jain traditions, the Bhaktamara Stotra is the most famous Sanskrit prayer. The Bhaktamar Stotra poems have been recited in Vasanttilaka verses.

The term chhand is derived from the words chhandas and chhandah. It has two literal meanings: “enveloping” and “bringing joy.” The sound of rhythm and cadence has an influence on man’s heart, causing him to get fixated on a subject in which he is engaged in the pleasure obtained from it. This is why chhand is the name given to a rhythm and rhythm-based composition. Circle is another name for it. The word “circle” connotes an outstanding composition. The circle is also known as chhand because the listener is affected by its tone and wave even if they are unaware of the significance. This is why all of the Vedas were only realised in poems in the world.

This verse is of fourteen characters. Each phase is formed by the sequence of ‘Tagan’, ‘Bhagana’, ‘Jagan’, ‘Jagan’ and two Gurus. Each verse is made by combining 56 characters of 4 lines.

King Bhoja was enraged at Acharya Shrimantung Suri and imprisoned him, tying his body with chains. In this prison, there were 48 doors with 48 powerful locks on them. Then, recalling Adinath Bhagwan, Acharya Manatunga Swami composed Bhaktamar Stotra, and the lock on the creation of each line kept breaking itself, and the chains of all the chains bound to his body came apart. However, the Shvetambara Jain community mentions 44 stotras. (This topic is still being researched.)

During the reign of Raja Bhoj in the 7th century, Acharya Shrimantung Suri became well-known. This piece is a magnificent song for people who believe in the power of mantra. By saying it in the form of a rosary on a regular basis, one achieves mental calm as well as happiness, wealth, and grandeur. Bhaktamar Stotra is said to have such superiority of devotion in Jainism and other religions that if you recite it with a pure heart, you will experience the presence of God.

The Bhaktamar Stotra should be chanted every day in the morning (sunrise) facing east or north. If you chant in one area, sitting in the same place offers you amazing energy.

Each stotra’s composition is beautiful in and of itself, and it can be sung in a variety of contexts. It is important to listen to Bhaktamar Stotra even while doing job.

Bhaktamar Stotra English Lyrics

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
Samyak pranamya jina padayugam yugada-valambanam bhavajale patatam jananam || 1||

Yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
Stotrairjagattritaya chitta-harairudaraihstoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||

Buddhya vinaapi vibudharchita padapithastotum samudyata matirvigatatrapoaham |
Balam vihaya jalasansthitamindu bimba -manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

Vaktum gunan gunasamudra shashankkantankaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
Kalpanta – kal – pavanoddhata – nakrachakramko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 |

 Soaham tathapi tava bhakti vashanmunishakartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
Prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendramnabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

Alpashrutam shrutavatam parihasadhamtvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
Yatkokilah kila madhau madhuram virautitachcharuchuta – kalikanikaraikahetu || 6||

Tvatsanstavena bhavasantati – sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
Akranta – lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

Matveti nath! Tav sanstavanam mayeda -marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
Cheto harishyati satam nalinidaleshumuktaphala – dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||

 Astam tava stavanamastasamasta – doshamtvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
Dure sahastrakiranah kurute prabhaivapadmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

Natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanathabhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
Tulya bhavanti bhavato nanu tena kim vabhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyamnanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
Pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhohksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

Yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavamnirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
Tavanta eva khalu teapyanavah prithivyamyatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||

 Vaktram kva te suranaroraganetraharinihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam |
Bimbam kalanka-malinam kva nishakarasyayad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

Sampurnamannala – shashankakalakalapshubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
Ye sanshritas -trijagadishvara nathamekamkastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

Chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -nitam managapi mano na vikara – margam |
Kalpantakalamaruta chalitachalenakim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

Nirdhumavartipavarjita – tailapurahkritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
Gamyo na jatu marutam chalitachalanamdipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||

 Nastam kadachidupayasi na rahugamyahspashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
Nambhodharodara – niruddhamahaprabhavahsuryatishayimahimasi munindra! Loke || 17 ||

Nityodayam dalitamohamahandhakaramgamyam na rahuvadanasya na varidanam |
Vibhrjate tava mukhabjamanalpa kantividyotayajjagadapurva – shashankabimbam || 18 ||

Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata vayushmanmukhendu – daliteshu tamassu natha
Nishmanna shalivanashalini jiva lokekaryam kiyajjaladharair – jalabhara namraih || 19 ||

Gyanam yatha tvayi vibhati kritavakashamnaivam tatha hariharadishu nayakeshu
Tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvamnaivam tu kacha – shakale kiranakuleapi || 20 ||

 Manye varam hari-haradaya eva drishtadrishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
Kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyahkashchinmano harati natha! Bhavantareapi || 21 ||

Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta|
Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat |
Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra! Panthah || 23 ||

Tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyambrahmanamishvaramanantamanangaketum
Yogishvaram viditayogamanekamekamgyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

 Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
Dhataasi dhira ! Shivamarga-vidhervidhanat ,vyaktam tvameva bhagavan ! Purushottamoasi || 25 ||

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina ! Bhavodadhi shoshanaya || 26 ||

Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha!
Doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

Uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
Spashtollasatkiranamasta-tamovitanambimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||

 Simhasane manimayukhashikhavichitre,vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
Bimbam viyadvilasadanshulata – vitanam,tungodayadri – shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

Kundavadata – chalachamara – charushobham,vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
Udyachchhashanka – shuchinirjhara – varidhara-,muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

Chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-muchchaih sthitam sthagita bhanukara – pratapam |
Muktaphala – prakarajala – vivriddhashobham,prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

Gambhirataravapurita – digvibhagas -trailokyaloka – shubhasangama bhutidakshah |
Saddharmarajajayaghoshana – ghoshakah san ,khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||

 Mandara – sundaranameru – suparijatasantanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
Gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata,divya divah patita te vachasam tatirva || 33 ||

Shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste,lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
Prodyad -divakara – nirantara bhurisankhyadiptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

Svargapavargagamamarga – vimarganeshtah,saddharmatatvakathanaika – patustrilokyah |
Divyadhvanirbhavati te vishadarthasatvabhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah || 35 ||

Unnidrahema – navapankaja – punjakanti,paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
Padau padani tava yatra jinendra ! Dhattahpadmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||

 Ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra,dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
Yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

Shchyotanmadavilavilola-kapolamulamattabhramad -bhramaranada – vivriddhakopam |
Airavatabhamibhamuddhatamapatantandrisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

Bhinnebha – kumbha – galadujjavala – shonitakta,muktaphala prakara – bhushita bhumibhagah |
Baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

Kalpantakala – pavanoddhata – vahnikalpam,davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
Vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||

 Raktekshanam samadakokila – kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
Akramati kramayugena nirastashankas -tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

Valgatturanga gajagarjita – bhimanada-majau balam balavatamapi bhupatinam !
Udyaddivakara mayukha – shikhapaviddham,tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

Kuntagrabhinnagaja – shonitavarivahavegavatara – taranaturayodha – bhime |
Yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-pathina pithabhayadolbanavadavagnau
Rangattaranga – shikharasthita – yanapatras -trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

Ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

Apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga,gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
Tvannamamantramanisham manujah smarantah,sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti ||46||

Mattadvipendra – mrigaraja – davanalahisangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham |
Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

Stotrastrajam tava jinendra ! Gunairnibaddham,bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
Dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

Similar Free PDF’S

Bhaktamar-Stotra-In-English-PDF-Free-Download-PDF-Hunter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *