Swami Samarth Tarak Mantra PDF : Do you want to download Swami Samarth Tarak Mantra in PDF format? If your answer is yes, then you are at the right place. Use the link below to download Pdf.

Swami Samarth Tarak Mantra PDF Details
Swami Samarth Tarak Mantra PDF Free Download
PDF Name
Swami Samarth Tarak Mantra
No. of Pages 02
PDF Size 72.6KB
Language  Hindi
Category Religion & Spirituality
Source pdfhunter.com

Swami Samarth Tarak Mantra

Shri Swami Samarth Akkalkot (Tarak) ji, a prominent Jain saint, created the Swami Samarth Tarak Mantra. This powerful tarak mantra is filled with divine energy and fills the inner being.
Shri Swami Samarth Taraka Mantra is reported to be extremely beneficial when chanted or recited. Swami ji blesses the recitation of this strong tarak mantra and bestows his limitless grace.

Benefits of Swami Samarth Taraka Mantra

Reciting the Swami Samarth Tarak Mantra has numerous advantages. The benefits of repeating Swami Samarth Tarak Mantra are listed below.

  • The mind’s desire is quickly satisfied.
  • The mind narrows its focus.
  • Diseases and sorrows are short-lived.
  • Negativity has come to an end.

Swami Samarth Tarak Mantra

गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू
गुरुः देवो महेश्वरा
गुरु शाक्षात परब्रम्हा
तस्मै श्री गुरुवे नमः

निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी नित्यं आहे रे
मना अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी हि माय
आज्ञेविना काळ ही नाणी त्याला
परलोकीही ना भिती तयाला
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

उगाचि भितोसी भय हे पळु दे
वसे अंतरी ही स्वामी शक्ती कळू दे
जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

खरा होई जागा श्रद्धेसहीत कसा
होसी त्याविण तू स्वामी भक्त
आठव कितीदा दिली त्यांनीच साथ
नको डगमगू स्वामी देतील हात
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

विभूती नमन नाम ध्यानादितीर्थ
स्वामीच या पंचामृतात हे तीर्थ घेई
आठवी रे प्रचिती न सोडिती तया
जया स्वामी घेती हाती
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी नित्यं आहे रे मना
अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।।

Similar Free PDF’S

Download Swami Samarth Tarak Mantra PDF For Free 

You can download the Swami Samarth Tarak Mantra in PDF format using the link given Below. If the PDF download link is not working, let us know in the comment box so that we can fix the link.